හිසකෙස් පිළිබඳ ගැටළු සඳහා විසඳුම- එඬරු+ ඔලිව් තෙල්