කුමන බාධක පැමිණියත් ලංකා ජනපතිගේ ඉන්දීය සංචාරයට විරෝධය පළ කිරීමට සූදානම්- ම.ද්‍ර.මු.ක