පොහොට්ටු මන්ත්‍රී රංජිත් සොයිසාගේ මරණය ගැන ගම්මු කියන අමුතු කතාව