‘හිටපු ඇමති රාජිත රටේ සෞඛ්‍යය පවුලේ රාජධානිය කර ගත්තා’- වෛද්‍ය නවීන් ද සොයිසා