නීතියේ රැහැනට හසු නොවන මාධ්‍යවේදී කෂෝගිගේ සැබෑ ඝාතකයින්