2020 පරිසර හිතකාමී සහ ආහාර අපතේ නොයවන නව වසරක් කර ගනිමු!