‘අනපේක්ෂිත ප්‍රහාරයකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුලුවන් MMA වලින් විතරයි’