දැන්වීමකින් රටක් රැවටීම සහ විද්වත් මඬුල්ලකින් ‘ක්ෂේත්‍රයේ’ නුසුදුස්සන්ට දේශපාලන පත් වීම් ලබා දීම