ජපන් හරක් මස් කරියක නම ලැබූ, පාපන්දු ක්‍රීඩාවට රහසින් පෙම් කළ බ්ලැක් මම්බා හෙවත් කෝබේ බ්‍රයන්ට්