වෛරසවලට ඔරොත්තු දීමට සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිය ඉහළ නංවන පානයක්