කොරෝනා හේතුවෙන් වසා දැමුණු සොබා සෞන්දර්යයෙන් අනූන චීනයේ හුබෙයි ප්‍රාන්තයේ වුහාන් නුවර