අධිරාජ්‍යවාදීන් විකෘති කොට ලඝු කළ හෙළයේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය යළි නිවැරැදි කිරීමට කාලය එළඹ ඇත