කොරෝනා වෛරස් ආසාදනය සම්බන්ධයෙන් පැතිරයන තොරතුරු සත්‍ය ද?