පනින රිලවුන්ට ඉණිමං බැඳ මාළු බෑමට දිය බොර කර දීම හෙවත් ශ්‍රී ලාංකික බල අරගලයේ ජාතිවාදය නම් අවිය