‘කොරෝනා පැරදවීමට යාඥාවන් සහ ප්‍රාර්ථනාවන් පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ’- අති උතුම් දලායි ලාමා වහන්සේ දයාවේ වැදගත්කම පෙන්වා දෙයි