රාමසාන් ඉෆ්තාර් සඳහා ඔටු කිරි, රට ඉඳි සහ පලතුරු මිල්ක් ෂේක්