ආතරයිටිස් රෝගයෙන් පෙළෙන වැඩිහිටියන්ට ව්‍යායාම සුදුසුද?