අසරණ සුරතලෙකුට නත්තල් දා දිගු වූ කුවේණිගේ සෙනෙහසේ දෑත