ඉක්මනින් හදා ගන්න පුලුවන් සෝයා කිරි සහ කෙසෙල් ස්මූති