පිස්සන් රජුන් වුණත් එකයි, රජුන් පිස්සන් වුණත් එකයි