බුදුන් වැඩියට කැලණියට, හැකිද පව් සෝදා හරින්නට වරක් වැඳගත් පමණකින්