ලේ හැලීමක් නැති යටත් කරගැනීමකට චීන මුදලින් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ මොළ සේදීම