අත්අඩංගුවට ගන්නා මුවාවෙන් විපක්ෂ මන්ත්‍රීන්ගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන් අහිමි කිරීමේ කූට උපාය