පොලිස් ඇමති කාන්තා ඇඳුම් බෙදයි- පොලිසිය මාස 4ක් ඇතුළත අහිංසකයින් 8ක් මරයි

June 15, 2021 5 Mins Read
122 Views