රුසියාවේ උසම බුද්ධ ප්‍රතිමාව විවෘත කෙරේ

June 14, 2022 One Min Read
12 Views